Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 S Tegenwoordige Staat

Natuurlykb Historie, enz.

dringende redenen, te hulp roepen van wonderwerken, de Nacuurlyke yerfchynzelen kan verklaren.

VI. Dat het werkvermogen der Natuur, byzonder in het groot, en binnen in de ingewanden der Aarde, weinig bekend is; en dat, overzu!ks, de poging, om dit vermogen met den maatllok van onze bevatiing en bepaalde kundigheden aftemeten , veelal, alleen onze or kunde or verwaandheid verraadt.

Vil. Dac uit de Ru der a eener Praadami~ tifche Aarde eenen anderen Aardbol te vormen, en uit dezelve een geheel nieuw genacht van fchepzelen te fcheppen , inderdaad geen minder wonderwerk zoude zyn , dan een geheel nieuwen Aardkloot voorttebrengen , of dien door een Zondvloed te veranderen. • Vill. Dat, vermits men genoodzaakt is, te moeten erkennen, dat zichtbare wonderen de gebeurtenis van noachs vloed verzeld hebben , ons niets kan beletten te geloven, dat insgelyks, door buitengewone natuurlyke bewerkingen , vóór en gedurende dien vloed, indesAardryksondoorzichtbare ingewanden een verbazende omwenteling zal zyn voorgevallen, waardoor eene verbryzeling , vermenging en vêrplaatzing der deelen, waar uit dezelve beftam, heeft kunnen gebeuren. Mozes teken c aan , dac de grote afgrond wierd opengebroken (ff).

IX. Dac de verfpreiding van verfteende zeedieren , over de geheele Aarde, niet alleen de algemeenheid eener omwentelirge , maar byzonder ook de verandering van den puden zee-

bo-

Cff) Zie Boek I. vers n.

Sluiten