Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natüüri.yke Historie, enz.

afgebrokene ichakels, zodanig aan malkander gehecht zyn, dat 'er een byna onzichtbare zamenhang of overeenkomst, van het uiterfte der eene foort met het uiterfte van een andere foort, beftaan zoude. Zulke befpiegelingen laat ik gaarne aan anderen over. De aaneenfchakeling, welke ik bedoele, moet noch in eene lichamelyke overeenkomst, noch in de trapswyze afwyking tot een andere foort van Wezens5 gezocht worden; maar in de eigenaartige vermogens of eigenfchappen der fchepzelen, welke, overeenkomftig derzei ver beftemming, even als raderen in een uurwerk, in en op malkanderen- werken , het geen, by het misfen van het geringite rad , volftrekt werkeloos word, en blyft ililftaan.

De Heer burtin fchryfc in zyn Antwoord, (bladz. 270.) dat offchoon de uitgegravene fchaaldieren, voor het grootfte gedeelte, in gedaante van de levende verfchillen , dezelven, nochtans, eenige algemeene kenmerken met malkander gemeen hebben. Insgelyks erkent hy, dat'er ook, van verfcheidene foorten, de Origineelen, ofoorfpronglyken kunnen getoond worden (bladz 287.J Deze beide omftandigheden bewyzen genoegzaam, dat de uitgegravene fchepzelen, met die nog tegenwoordig beftaan, geheel of ten deele overeenkomende, onder de bewoonders van dezen, en niet onder die van een Prteadamitifchen Aardkloot moeten geteld worden. Dat de afwykingen, die men onder eenfoortige fchepzelen veelvuldig kan opmer-' ken , en meestal in nuances en kleine veran-

de-

384 Tegenwoordige Staat

gelmatig verband. Hier mede, egter, wil ik geenzins beweeren , dat alle fchepzelen, van de verhevenfte af tot de Atomi toe, door on-

Sluiten