Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE. 385

[leringen, beftaan, kunnen afwisfelen en geheel verloren gaan , blykt uit de ondervinding. Doch, dan blyft de oorfprongelyke hoofd-

foorc in wezen, en word, ontwyieibaar, hier rjf elders op den Aardbodem, of in de zeeën, gevondea Immers, het niet beftaan derzelven kan nimmer bewezen worden. Trouwens, is het waarachtig, dat de Natuur altoos langs de kortfte wegen werkt, zo moet even zo waarachtig zyn , dat de Schepper der Natuur niets nodeloos of overtolligs geformeerd heefc. Ingeval 'er nu niets nodeloos of overtolligs beftaan kan, dan kan ook niets uit het geheele wereldltelzel worden weggenomen, zonder dat geitel te verminken.

Dat de levende dieren, die overeenkomen met de zulke, welke hier te lande in eene veriteende gedaante worden uitgedolven , alleen aan de andere zyde van den Evennachtslyn gevonden worden, bewyst niet, dac foorcgdyke levende (chepzelen, in de diepfte plaatzen van eene nabygelegene zee , thans geen beftaan hebben. Doch, genomen , dit beftaan had elders gene plaats, zo blyft de verklaring van dit verfchynzel, voor de Prseadamitifche Aardboldry vers, niet minder onoplosbaar, dan voor die genen, welke dit ftelzel als ongegrond befchouwen. Of heeft, op hunne vorige Aardbollen , een en het zelfde climaat, in alle gewesten, plaatsgehad? Dit fchynt onmogelyk. Of hebben onze gewesten, met betrekking tot den ftand der Zon, in die vroegere tyden zuidelyker of ooftelyker gelegen 1 Maar dit kan even zo weinig waar zyn: om dat, in zulk een geval, tfgengeftelde verfchynzelen moesten plaats hebb' n , en by onze tegenvoeters verfteeningen

Natuur-

LYKE HlSTOlUEjtUZ.

Sluiten