is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiö REIZE VAN DEN

HOOFDST.

xxxviii.

I I

I I

1

J 1

pen de meesten der aanwezigen naar polijdahas toe, die een Thesfalifche worftelaar was , van buitengewoone grootte en fterkte. Men vertelde van hem, dat hij ongewapend op den berg Olijmpus zijnde, eenen ontzaglijken leeuw met vuistflagen had afgemaakt , dat hij eens eenen woedenden ftier bij den poot houdende , het dier zich niet kon losrukken, zonder hem het hoorn in de hand te laten, dat de fterkfte paarden geenen wagen konden voord trekken, dien hij met ééne hand van agteren vast hield. Hij had verfcheidene eereprijzen in openlijke pelen weggedragen : maar thands, te laat te Olijmpia gekomen zijnde , had hij niet kunnen nededingen. Wij hoorden naderhand het treurig einde van dezen ongemeenen man. Met :enigen zijner vrienden in een hol gegaan zijnIe , om de hitte te ontwijken , begon zich leszelfs gewelf, te openen en in te ftorten, djne vrienden vluchteden, doch polijdamas , len berg willende ophouden, werd door denselven verpletterd (i).

Hoe moeilijker het wordt, onder befchaafle natiën uit te munten, des te onverzaadlij» ter wordt de hoogmoed, en te grooter deslelfs buitenfpoorigheid. Op eene andere reize laar Olijmpia ontmoetede ik eenen Geneesheer ran Sijracufen, de meeste door hem genezene neken met zich voerende, voor wier herftelling

hij

(.0 p?ofan. L. 6, c 5, p. 403. (Zie de aanmerking aan et einde van dit boekdeel.)