Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JONGEN ANACH ARSIS. ao

boomftammen , dien ik op eigen erf hakte , midden onder mijne gade en kinderen , de üeeds nieuwe voorwerpen der tederfte liefde , ten trotsch van alle huilende winden , die rondom mijne wooning ftormen, zonder mijne rust te ftooren!

„ Ach ! wanneer het geluk alleen in de gezondheid der ziele beftaat, moet men hetzelve dan niet vinden in plaatzen , waar eene juiste evenredigheid heerscht tusfchen behoeften en begeerten , waar de arbeid altijd door rust wordt vervangen, en het belang zelf zonder onrust is?"

Wij hielden nog verfcheidene gefprekken met euthijmenes. Wij zeiden hem, onder anderen, dat xenophon in zeker gefchrift (i) voorlTelde, om den besten landbouwers geene belooningen in geld maar eenige vereerende onderfcheidingen toe te ftaan." ■ ,, Dit middel, zeide hij, zou den landbouw kunnen aanmoedigen: maar de Staat heeft het zoo druk ■met wedden te bezorgen aan veelvermogende lediggangers , dat dezelve niet denken kan aan nutte doch ftille burgers i"

Acliarnen verlatende , gingen wij weder hooger op naar Beotie. In het voorbijgaan zagen wij eenige kasteelen, tusfchen dikke muuren en hooge toorens gelegen, als bij Phijle, DeceMa en Rhamnus. De grenzen van Attica zijn overal met deze fterkten bezet; 'er ligt

fteeds

Q) Xenoph. Hier. p. $i6,

HOOFDST.

LIX,

Sluiten