is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M30PDST.

LX.

I 1

CO Tlut. in Dion. t. i, p. 978.

71 REIZE VAN DEN

de dwinglandij zelve, nimmer uit den Staat zou rooijen , indien hij deze twee fchuldigen niet aan het krijgsvolk overgaf, het welk hunne ftraf begeerde, doch hij andwoordde hun zachtzinnig : „ andere Veldheereu flijten hunne dagen in krijgsoefening, 0m zich eenmaal eenen zegepraal te verwerven , dien zij nog dikwijls aan het geval verfchuldigd zijn; maar ik leerde , in de fchool van plato opgevoed , mijne driften beteugelen, en, om mij van eene overwinning te verzekeren, welke ik alleen aan mij zelf verfchuldigd moet zijn, moet ik beledigingen vergeven en vergeten. Hoe , zou de gramfchap en wraak mijne ziel moeten bezoedelen, om dat heraclides de zijne door trouwloosheid en euvel verlaagd heeft ? Ik wil hem geenzins door voorrechten van geest of van magt overtreffen, maar hem door deugden te boven gaan, en door weldaaden tot inkeer brengen (1)."

Intusfchen hield hij den burg zoo naauw ingeflooten, dat de bezetting, door gebrek aan [eeftogt, geene krijgstucht meer hield. Apoluocrates , tot de overgave gedwongen , beiong voor zich het verlof, om met zijne moeIer , zuster en kostbaarheden , die hem in /ijf galeijen volgden, vrij te vertrekken. Het jeheele volk, kwam aan ftrand , om zulk een chouwfpel te aanfehouwen , en vreedzaam

den