Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a LEEVENSBERIC IITEN VAN

tooid zijnde , werd zij na haare beftemming verzonden met een bijgaand vertoog, ter ontwikkeling van derzslver eigenlijke doel, bij welk vertoog een brief gevoegd was, in welke het fcherpst ziende oog niet de minfte onre. gelmaatigheid kon ontdekken noch in de letters, noch in de fpelling, zelfs niet in de vouwen van den omflag: De teekening door den Koning goedgekeurd zijnde, werd zij aan den ftempelfnijder gezonden, en zorgde m. de boze op nieuw voor de uitvoering.

Hier herinnere ik mij het fmartlijke ongeduld, 'twelk zoo veele uitvoerige beuzelingen mij veroorzaakten : maar tevens een nog veel fmartlijker, toen ik, na zijnen dood, wanneer de vinding der penningen tot de Academie zelve terug keerde , welke deswegens altijd naarijverig was geweest, de Commisfarisfen, die benoemd werden, om eenen penning of eenig opfchrift te ontwerpen , zich met fuelle fchreden naar hunne bijeenkomst zag begeven , om zich aldaar met het eerfte denkbeeld, als het beste, te vergenoegen , en zich zag haasten, om toch deze bijeenkomst weder te verlaten; toen ik, na het aanbod des gemaakten ontwerps van Commitfarisfen aan de Academie , geheele zittingen zag te loorgaan aan het beoordeelen en betwisten, zonder iet te beflisfchen; en toen ik de kunltenaars zoo geheel buiten allen opzicht zag, dat de ftempelfnijder van den penning, die het ftandbeeld van lodewijk XV. vertoont, ziende, dat de

let-

Sluiten