is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t?8eS:

BEKNOPTE HISTORIE db*

hoerende 5 ook gevoegd hadden, kwameni op last van den Raad, des morgens ten negen tuiren op haare Loopplaatfen in de Wapenen 3 en uit dezeiven werd aan de Officieren te kennen gegeeven, dat zy daar gekoomen waren om het Reglement in te voeren en te beëedigen; en daarom verzochten, dat 'er eene Commisfie aan den Raad benoemd wierde, en daar een voorftel te doen, dat de Kapitein of een der Officieren van elke Compagnie gemagtigd wierden om de Compagniën in den Eecï te neemen; en dat ook tot dat zelfde einde een of meer Raaden gemagtigd wierden. Aanftonds werden Commisfiën uit elke Compagnie benoemd, en ten half 10 uuren bevonden zy zich aan het Stadhuis, elke van twee Gewapende Schatters geleid; ten 10 uuren, by het ingaan van den Raad waren zy in de Gerechtskamer, en gaven hunnen last aan denzelven fchriftelyk over. De Raad beraadflaagde hier over tot omtrent 2 uuren, wanneer eene Commisfie van twee Leden en den Secretaris uit de Vroedfchap by de Gecommitteerden uit de Compagniën kwam, en aan dezelven de Verklaaringen van negen- en twintig Raaden overgaf; deeze Verklaaringen behelsden de Antwoorden van' die Raaden op het voorftel dér Compagniën om het Reglement te beëedigen-, en werden aan dezelven medegedeeld ; van welke 29 Verklaaringen 11 door de Burgery werden goedgekeurd. Vervolgends gaven de