is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.1786.

(

230 BEKNOPTE HISTORIE der gends aan Zyne Doorluchtige Hoogheid als Kapitein Generaal deezer Provintie aange. fchreeven, dat Hun Ed. Groot Moogende met het uiterfte ongenoegen en gevoeligst leed» weezen vernoomen hadden, tot welke flap» pen de Staaten van Gelderland, ten opzigte van de Steden Hattem en Elburg, gekoomen waren; en het geen op naam der Staaten van Utrecht ondernoomen was, tot het doen inrukken van eenig Krygsvolk in dezelfde Provintie; en daarom vol (Trekt noodig en dienftig hadden geoordeeld , om van Zyne Hoogheid eene juiste en openhartige opening van zyne perfooneele denkwyze te vorderen, over de gewei, dige maatregelen tegen dezelve Steden en Provintie beraamd , en in het werk gefteld; terwyl Hun Ed. Groot Moogende verwagteden, dat zy door eene voldoende opening van Zyne Hoogheids gevoelens binnen vier- en twintig uuren na den ontvangst deezer aanfchryving zouden gerust gefteld worden, en buiten de noodzaakelykheid gehouden van zodanige maatregelen, die voor den Perfoonen X Huis van Zyne Doorluchtige Hoogheid naaeelige gevolgen zouden kunnen hebben. Dien zelfden avond van den 6 September werden 'er Boden naa den Briel, Hcllevoeifluis, Schoonho. •>en en Gorinchem verzonden met bevelen, tot iet optrekken der Troupen naa Holland. Nog verd aan de beveelende Officieren van de Gariet aangefchreeven, dat zy, benevens de verdere;