is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü

Ï786. < 1

l

1 t

I 1

i

I t l e |

\ d z z

ƒeb

Antwoord van den Prins. W

| b

132 BEKNOPTE HISTORIE DEa

>mltandigheden voor het Vaderland, en tot >ehoud der Vryheid noodig zouden moogen veezen; waarop Hun Ed. Groot Moogende, \etroffen door den Vaderlandfchen yver, in de 'oorfz. Addresjen doorfir aaiende, en overtuigd , 'at in de liefde van een vry Volk, en in de Watenen, die hetzelve tot befcherming der Vryleid en van zynen wettigen Souvrain gereed s aan te gorden, billyk het grootfte vertrouwen tot bewaaring der openbaare veiligheid en fweering van alle geweld kan gefteld worden , oedvonden en verftonden, hun Hoogfte geoegen te betuigen over deeze gedaane aaniedingen en de verzekeringen aan te neemen; n alle de Gewapende Schutteryën en gewetgde Genootfchappen van Wapenoefening binen deeze Provintie, die met zodanige gevoe;ns bezield waren, mitsgaders alle de Leden erzelven, die zich tot afweering van geweld ouden willen laaten gebruiken, in hunne byondere befcherming te neemen. Het Haaghe Genootfchap van Wapenhandel werdt door en byzonder Befluit der Staaten ook in dit sgrecpen (*),

Op de bovengemelde aanfchryving der Staam aan den. Kapitein Generaal , antwoordde yne Hoogheid binnen den bepaalden tyd; et Antwoord kwam den 7 September in, en sheisde eerst een kort verhaal van 't geen Hy

op

(*; iShi'Avc Neder!, Jaarb, Sept, 178C, bladz. 1042—1044.