Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. i6p

goedgekeurd en vastgefteld. Weder in het éerfie vertrek by Haare Koninglyke Hoogheid gekoomen zynde, en den uitflag hunner raadpleegingen vermeld hebbende , booden zy aan Mevrouw de Princes, indien zy Woerden mogt verkiezen, het Kafteel, waarin die Heeren hunnen intrek hadden, tot eene verblyfplaats aan; doch Haare Koninglyke Hoogheid kon niet gelooven, dat de geopperde zwaarigheid omtrent Gouda gegrond was, en betuigde voor zich zelve daar in geene vreeze te hebben; daar by„ voegende, dat zy zich verwonderde, de Heeren Gecommitteerden zoo fpoedig van gedachten veranderd te zien, daar zy, voor weinige oogenblikken, den voorflag van Gouda aanftonds hadden goedgekeurd. Waarop de Heeren Gecommitteerden antwoordden, dat de Hr, van toulon, hen in 't afzonderlyk gefprek nader onderricht hadt, van den toeftand der zaaken in Gouda} en dat zy nu ook vertrouwden, dat Mevrouw de Princes wel een b'.yk van 'haare goede oogmerken zou willen geeven, door van dat voorneemen af te zien, en alzoo mede te werken tot bewaaring der rust en goede orde: te meer, dewyl Haare Koninglyke Hoogheid zoo min als iemand, zou kunnen inftaan voor het gedrag van een dom en driftig Gemeen. In deeze redenen berustte Haare Koninglyke Hoogheid , en verkoos zich naa Schoonhoven te begeeven.

L 5 Tot

Sluiten