Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 171

Naby de Stad gekoomen zynde reeden de Heeren Gecommitteerden vooraf in de Stad om de Regeering kennis te geeven, dat Haare Koninglyke Hoogheid dien nacht in de Stad zoude blyven, en met dezelve een behoorlyken intrek te bezorgen. Kort daarna kwamen die Heeren terug en geleidden Mevrouw de Princes naa de Stads Doelen, laatende de Ruiters buiten de Stad blyven. Vervolgends namen de Heeren Gecommitteerden affcheid van Haare Koninglyke Hoogheid die dezelven voor de oplettendheid, aan haare Perfoon betoond, vriendelyk bedankte; het welk de Hr. bentinck daarna, uit naam van de Princes nog eens herhaalde. Na een kort verblyf aan 'c huis van een' der Burgemeesters, vertrokken de Heeren Gecommitteerden met een gedeelte der Ruiters naa Woerden; het andere gedeelte volgde den anderen dag; èn Haare Koninglyke Hoogheid bleef dien nacht en den volgenden dag te Schoonhoven, wagtende op antwoord van de Staaten of zy haare reize zou kunnen vervolgen, cn vertrok den volgenden morgen van den 30^" Juny, ten half zes uuren naa Leerdam, en van daar, na eenigen tyd vertoevens, naa Nymegen terug (*).

Voor haar vertrek van Schoonhoven fchreef Mevrouwde Princes twee Brieven,eenen aan den Hr. fagel, Griffier der Algemeene Staaten; en eenen

aan

(*) Kleum Nederl. Juarh 'july v$j. blad*. 1709-1721. Beroerd Nederland, VU. Deel , bladz. 39 — 61.

Aankomst te Sdioonkj' yen,

AFfcbcid der Heeren Ge» committeerden.

De Princes

fchryft Brieven aan den-

Sluiten