Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN ïn HET VADERLAND. 173 gen met allen den yver en getrouwheid, die de waare belangen van het dierbaar Vaderland en van haar Huis, de bevestiging der Conftitutie, en het herftel van rust en vrede van Haare Hoogheid verlangden (*).

De tyding van deeze gebeurtenis in den Haag gekoomen zynde , veroorzaakte daar veele gevoeligheid en beweeging: daar gingen of reeden onöphoudelyk ronden, de Wachten waren in de noodige gereedheid om naar vereisch te kunnen gebruikt worden , en het overige der Bezetting was by der hand; overal was het op de ftraaten vol volks. De Heeren Gecommitteerde Raaden, waren op den 29^"'smorgens ten 'ê uuren al vergaaderd; en de Staaten,die ten 1 uuren zoudenbyeenkoomen, vergaaderden al ten half één uur. In deeze Vergaadering werd een Antwoord beraamd op den Brief, welken Haar Koninglyke Hoogheid aan den Hr. Raadpenfionaris gefchreeven hadt, waarvan ik hier voor den inhoud gemeld heb. Dit Antwoord behelsde hoofdzaakelyk: „ Dat de meerderheid der Leden van de Vergaadering noodzaakelyk geoordeeld hadt, den voorgemelden Brief over te neemen, en ter beraadfiaaging van de Heeren hunne Principaalen te brengen, om zich daarop ten fpoedigften te verklaaren ; waar door , voor als nog , op

Hoogst.

(*) N'ieune Nederl. Jaarb. Juny j787. bladz, 143?- Beroert Nederland, VII. Deel, bladz. 62, 63.

I787.

Beweeging in den Haag over deeze tyding.

Antwoord der Staatea aan de Princes.

Sluiten