Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Brief der Princes, aan de Si men van Holland.

(*) Nieuwe Nederl. Jaarb,. Juny. 1787, bladz. 1:97. July Mali. 1670; iö-,-i.

174 BEKNOPTE HISTORIE der Hoogstderzelver voorgemeldeh Brief geen Befluit hadt-kunnen vallen. Heeren Gecommitteerden te Woerden , gaven ook door eenen Brief kennis aan Mevrouw de Princes van dit overr.eemen der Staaten, en van de goedkeuring van hun gehouden gedrag (*)."

Haare Koninglyke Hoogheid over dit Antwoord der Staaten gantsch niet voldaan, fchreef nu uit Nymegen eenen Brief van den July aan de Staaten zeiven; waarin Hoogstdezelve te kennen gaf, dat, hoe groot ook Haare bevreemding was, over het aanhouden door de Gecommitteerden van Hun Ed. Groot Moog. op den 28'ten Jtmy, nog veel meer getroffen was over de wyze, op welke deeze vreemde flap by Hun Ed. Groot Moog. opgenoomen en behandeld was. Toen Haare Hoogheid tot Schoonhoven terug gekeerd zynde, aan Hun Ed. Groot Moog. kennis gaf van die zonderlinge' gebeurtenis, — vleide zy zich, dat Hun Ed. Groot Moog. het gedrag, door hunne Gecommitteerden gehouden , nimmer goedgekeurd, althans op het bericht daar van, door eenige verhaasting hunner Vergaadering allen moogelyken fpoed zouden gemaakt hebben, om Haare Hoogheid nog in ftaat te ftellen, haare goede oogmerken ten nutte van den Lande, door het voortzetten haarer Reize te kunnen bevorderen. —

Sluiten