is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezochte genees- en heelkundige mengelschriften, of Verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier weetenschap en handkunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Afdeeling.

KORTE AANMERKINGEN OVER DE VERPLAATZING EN UITSTORTING VAN ZOG OF MELK, EN OVER DE OORZAAKEN DES DOODS VAN EENE KRAAMVROUW (*).

Nadien, zoo veel ik weet, niemand der Nederlanders, tot nog toe, bij eigen ervaaring, of door eenig voorbeeld, over de verplaatzing en

uit-

(*) Men behoort dit ftukje te beoordeelen als iets, 't welk voor ruim dertig jaaren gefchreeven is, in welken tijd de zogverplaatzingen eerst wederom begonden bekend te worden. Zints dien tijd (1785) neD 'k een vertaald ftukje in de vaderlandfche letteroefteniugen , met aanmerkingen vermeerderd , uitgegeeven, in het welk agt Franfche Geneesheeren zeggen, dat, in 't Hotel Dieu te Parijs, meer dan tweehonderd kraamvrouwen , door een vroeg en meer herhaald ingeeven van a^t greinen radix Ipecacuanhce, van deze anders doodlijke ziekte zijn gered geworden. Men behoort dit zoo gewigtig ftuk aldaar na te zien. Over de zog- of melkverplaatzingen door 't geheele lighaam, fpreek ik aldaar in mijne aantekeningen , als ook in mijne proeve over de hersfenen en zenuwen, doch vooral over de zogijlhoofdigheid, bladz. g. Somtijds wordt het zog op eene geweldige wijze door de darmen, als eene zuuirnikende melk, geloosd, terwijl da B voor'