is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezochte genees- en heelkundige mengelschriften, of Verhandelingen over gewigtige onderwerpen dier weetenschap en handkunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFHAALEN DER NAGEBOOTE. ÏOl

Welke veele dwaalingen voortkomen. De dieren trekken door melkzuigvaatjes haar voedfel en groei uit de lijfmoeder, even gelijk de wortelen en zaaden der planten uit de aarde : de planten en zaaden zijn werkzaam , de aarde is lijdelijk.

De nageboorte, na deverlosfing van het kind , nog eenigen tijd in de baarmoeder blijvende vastzitten , vervult eenigermaate de ruimte , welke het kind voorheen had ingenoomen, en houdt dus de baarmoeder, naar maate van haare grootte, uitgezet; geevende daardoor aan de verleng, de en verwijde bloedvaten van dit deel gelegenheid, om, naar maate van haare langzaame in-" krimping, ook haar bloed gemakkelijk, en op eene natuurlijke wijze in de aderen over , en wederom naar het hart te kunnen doen gaan , zonder zich binnen de baarmoeder, gelijk bij het fchiehjk afhaalen van de nageboorte, uit te ftorten, en eene niet flechts noodlooze , maar ook fchadelijke bloedvliet te veroorzaaken.

De nageboorte dient dus als een eigenaartig zagt Iighaam of drukdoek, om de gezwollen bloedvaten toetedrukken , het groot verlies van bloed voor te komen;" en teftens als een zagt, gemakkelijk en natuurlijk kusfen, waarop zich de baarmoeder kan inkrimpen en fluiten, om zich vervolgens daar van, even als van de vrucht, door haare eigen en aangebooren kracht te ontlasten.

IJdel is de vrees, dat de nageboorte, na G 3 <fc