Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEKERÏSCHE ZIEKTE. I. B. INLEID.

9

eenmaal naauwkeuriger onderzoekingen in 'twerk te Hellen. Mijne moeite bleef niet onbeloond,; Ik kwam tot zekerheid," en die geenen mijner Lezers, welken zig aan mijne leiding willen toevertrouwen , zal Ik, op eenen korten en aangenaamen weg, tot dat doel-einde tragten heen te leiden, het welk Ik alleen door lange en moeijelijke omweegen eindelijk bereikt hcbbe. Ik hoope namelijk den Americaanfchen Oorfprong der Venerifche ziekte, volgens de eigene woorden der oog-getuigen , zoo klaar en onwederfpreekelijk te bewijzen, dat, mijns bedunkens, aan den onzijdigen waarheid-zoeker geene fchaduw van twijffeling meer zal overblijven.

EERSTE HOOFTSTUK.

De Fenerijche Ziekte was den Grieken <m Romeinen niet bekend. Eenige Schrijvers houden ftaande, dat de Venus-ziekte onmogelijk eene nieuwe ziekte zijn kan. Door dezelve ftraft de Voorzienigheid alle buitenfpurigheden met andere Sexenj (a) en

daar

(a) ReEtis rationi confemaneam effe ctnfemus eorum /enten' tiam, qui luem veneream orii noflro , Deo providente, eo fir.e induclam fuiffe exijlimant, ut tanquam freno vi^a hominum iibido cocrceretur, vel vindkmetür tanquam fiagillo. Dus vangt A s t x u c zijn boek aan.

■ A 5

Sluiten