is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de venerische ziekte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 «*. ffï«TAIüNER; OVEk t>W

Hij verwondert zig, dat van Swieten eeti zoo wezentlijk gedeelte van de door hem vooT* gefchrevene geneeswijze verzweeg, of niet gebruiken wilde. Ja hij zegt zelfs, op twee plaatfen van zijn gefchrift, dar de Sublimaat, op de door van Swieten voorgefchrevene manier gebruikt wordende, zeer fchadelijk is, en dat van Swieten, zoo wel als de heer J. Pringle, door hunne Leerlingen misleid zijn geworden (z). De gevaarlijke en dikwerf doodelijke uitwerkingen der Sublimaat, kan Ik eindelijk ook door mijne eigene ondervinding, en door die van mijne vrienden bevestigen. Doorgaans fterven de lieden, die dit middel ingenomen hebben, na verloop van weinige jaaren aan de teering. — Doch hier over heb lk mij reeds op eene andere plaats verklaard (#). Zekerlijk zijn de alhier bijgebragte waarneemingen van genoegzaam gewicht * om zelfs de grootlte vooritanders der Sublimaat in derzelver gebruik voorzichtig te maken, en op hun hoede te doen zijn. Gebeurt dit, zoo heb lk mijn oogmerk bereikt en wellicht hier of daar, den een of anderen ongelukkigen venerifchen zieken van den dood gered. Van Swie-

'*"•" ' TEN

(z) Sinchez Obfervations fur les maladies véniriemus, Paris 1785. pag. 144. Q> pag. 149.

Ca) Blümeksach's BMvthek, vol. 2. pag. 510.