Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17+

De L ij n x.

zo zijn de Lynxen meer of minder gevlakt. Zo dat ik niet kan bepaalen, hoe na verfcheiden andere Katte zoorten, gelijk de Manui, de Chaus, bij den Lijn* komen.

VIII.

Het ZABELDIER r».

Ik laat hier, om twee reden het Zabeldier volgen, vooreerst wijl zich bijna alle Noordfche Dieren der waereld, ten minfte dezelve die zich ver in Noord-Afien verbreid hebben, in het tegenovergefteld Noord-Amerika weder vinden, ten tweeden, wijl Pennant werkelijk een Dier uit Noord - Amerika onder den naam van Fifcher Wefel befchrijft, dat op de grootte na met ons Zabeldier volkomen overeenkomt. Het heeft dezelve gedaante, de Tanden, Ooren, ruwe Pooten; witte Nagels hetzelfde foort van Hair als het Zabeldier ^ maar is tien duimen langer, en hefft eene langer Staart. De Vischotter van Kanada is volkomen van denzelfden aard met onzen Otter, fchoon hij merkelijk grooter is. Het

is

(a) Mustela, (Zibeliina) pedibus fisfis, corpore »bfcuro fulvo, fronte exalbida gutture cinereo L in n. XIL Erxleb. Boddaert Elench. Anim. I. Pall. Specil. Zool. fafc. XI. In het werk van Schreber. vindt men «en fchoone afbeelding van het Zabeldier*

Sluiten