Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8)

m als Broeders en Leden van het groot Huisgezin van deze Republicq, in welker behoud alle een even groot belang ftellen moeten, harten en handen te vereenigen, om 't waggelend, en op den rand van zynen ondergang ftaende Gebouw van clezen Staet, door-deze fcheurende twisten zoo jammerlyk geteifterd, te onderfchragen, terwyl men dan ook grond van vertrouwen heeft om te verwagten dat een waeragtig berouw over , en afilappen van zulke verdeeldheden den liefderyken God zal bewegen , om aen onze vuirige fmekingen ter intrekkmge van welverdiende plaegen , een genegen oor te leenen.

AHa (ViTPlnnjren en welmeenende vêrnede-

ringen voor den Troon des Alleenheerfchers, tot heil van Land en Volk, tot zegen over de .middelen tot befcher-

bewaerinse onzer dierbaere

Godsdienftige en Burgerlyke Voorregten en Vryheid, met i>f|ji£T bekroond worden, dan betaemd

het ons als Chriftenen, en als de gelukkige Bewooners van een voormaelzoo gezegend Land, Welken 't geleerd is, dat het Opperwezen geene eindens zonder middelen werkt, thans daer 't watei tot aen de lippen gekomen is, alle die middelen te gebruiken, welken Hy ons in Zyne goedertierenheid nog heeft overgelaten.

Daer 't nu eene onbetwiftbaere waerheid is, dat geen Volk op den Aerdbodem op zoo veele en zoo grote middelen ter uitredding overig, kan roemen, als ons dierbaer Vaderland, dat dan alle Ingezetenen meer en meer ter belet-

Sluiten