is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der duinen van het voormaalig gewest Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïg>8 Ontwerp tott

ponding en Lasten, invoege als vooren gemeld: en zullen ook de Materiaalen en Bouwltoffen tot het oprichten van •. uorfchreevene Wooning en verder Ge::mmerte, voor gelijke Jaaren óntheeven zijn Van de Impoluie, welke onder den naam van Rondemaac en grove Waaren thans, wordt geheeven, of onder eenige andere benaaming voortaan zou mogen gel en worden (a).

Art. 46. Voor een gelijk getal van Jaaren zal mede voor alle Graanen en verdere Producten op zodanige Afdeeling geteeld wordende , Vrijdom genooten worden van de Impoficie, onderden naam van bezaaide Landen geheeven wordende, of voortaan onder eenige andere benaaming mogende geheeven worden

Art. 47. Al het Vee op zodanige Afdee^ ling geweid wordende, zal mede geheel onbelast blijven voor een gelijken tijd van veertig Jaaren geheel, en nog voor den tijd van twintig daar aan volgende Jaaren half (c).

Art. 48. Ter bekoming van een voorfchot, om daar uit de koscen cot het vestigen yan Colonisten ce kunnen vinden,

zal

ten eenig oogmerk van Cultuur of beweiding , zouden mogen geplaatst worden op eene Afdcehng hun> ïier Duinen , door een Colonist gebriukt wordende; ?en einde voor foortgelfjke Gebouwen van deezen Vrijdom te gaudeerén.

(a '. Zie boven . bl. 73, 74,

(0) Zie boven, bl. 71, 72.

O) Zie beven , bl. 7i»