is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der duinen van het voormaalig gewest Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*oo Ontwerp tot

voorige Huur moeten gefteld worden, en met het einde van het cofte Jaar geheel ophouden.

_ Art. 52. Uit deeze Huur zal de Directie de Penningen vinden voor den Jaarlijkfcheij intrest bij het Plan der Negotiatie bepaald, als mede de Termijnen van Afïosfing , volgens de Conventie met Commisfarisfen der Negotiatie deswegens te treffen.

Art. 53. Uit de Celden van deeze Negotiatie, zullen Eigenaars van Particuliere Duin-Gronden mede voor elk Huisgezin, door hun naar al het voorfchreevene op eene Afdeeling hunner eigen Duinen gevestigd, en alleen op deeze voorwaarde, kunnen bekomen eene Somma van / 1000, op een intrest van 4 per Cent, en bij termijnen aftelosfen. En zullen de Eigenaars deezé ƒ 1000 op zodanige wijze kunnen befteeden ten diende van deeze Colonisten, als zij het meest nuttig zullen oordeelen, mits zij deeze Somma toe geen ander einde doen dienen, en zich ter bekoming van dezelve gedraagen naar het deswegens bepaalde bij het Plan der Negotiatie (a).

Art. 54, De Directie zal de beste gelegenheden openen, ten einde zich gefchikte en kundige Colonisten zullen kunnen aanmelden; als mede mogen correspondeeren met de Opzieners en Bcftuurers der Weeshuizen, ten einde Deezen hunne Weesjongens en Weesmeisjens voor kost en in-

woq=

{#) £ie boven, bl. 67—6j). en 77. en 8q.