is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Tweede bundel. 1793-1796

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viii

kend met de eer[le gronden der Latijnfche er? Griekfche Taaien; doch rankende de laatstméldt inzonderheid, was hij het meest yerfchulctigd aan de gemeenzaamheid met, en het geregeld onderwijs van den groeten nieuwlanb, onlangs als lioogleeraar te Leydcn overheden. Onder V geleide van deezen Man, die in alles zo bijzon' der uitmuntte, en wiens aandenken, in 't' ge» moed van ieder beminnaar der fchoone weetenfchapfea, heiligen eerbied ontfteckt; vorderde h u l j h o f f met greote fikreden op de loopbaane, welke hij zo vlug als moedig betradt, en die hem den toegang tut verhevener wsetenfehappen moet openen.

Niet minder roemrijk volvoerde hui.shoff, zijnen taak, naadat hij in den Jaare 1787als Student'te Amfterdam openlijk ten Voór/chijn was getreden. Geduurig was hij voorheen in zijnen voortgang gejloord door tusfichenkomende ongefieldheden, die zijne jeugdige ligchaamskrachten geweldig jc hok ten; nu echter werdt hij, eenigen lijd, van dien kant, en dus geheel niet, belemmerd, om door onvermoeide, doch fieeds wel geregelde poogingen , zijnen werkzaamen aart te bevreedigen , cn door zijne uitfteekende vorderingen , den lof zijner onderwijzeren te beha-alen.

Of huLshoff, in allen opzichte, 'grooten roem verdiende, zullen alle Hoogleeraaren, wier lef en hij hoorde, ten zijnen voordeele, bejlisfen. Deezen lof ontvangt hij van den Hoogleeraar w y rt e n e a c 11, die met eene grondiger kennis van ri Latijn en Grieksch en met den kern van Oudheden en GefchiedcT'isfen, tevens den Jmaak voor ,t verhevene der IVeclcnfchappen, bij zijnen hooggedchtcu Leerling verder aankweekte.

Het getuigenis van dtn lioogleeraar walraven is ter zijner eere; die hem in de

Oos-