Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i44 MENGELINGEN»

„ ken zij geenerlei rust voor dat hunne verftandiga vermogens zo zeer verminderd zijn, als hun (land zelve; voor dat hunne Ziel, door de kragt der „ fnorodfte behandelingen, zo verre verhard raakt, dat de menschheid verloren is, en zij het ijslijke van hun „ Slaavenkhap niet meer in al deszelfs buitenfpoorig„ heid gevoelen."

Over de wijze, op welke deze ongelukkige gevangen worden , gaat frosssrc dus voord ; „ Het a!„ lergemeeust middel, om Slaaven te hebben, is de „ opligting. Deze opligtingen gefchieden, of door ,, de Negerkooplieden, die hunne landgenooten, dus „ geftolen, aan de Europeaanen verkoopen, of door t, de Europeaanen zelve."

„ De Slaavenhaalders varen menigmaal de rivieren „ zo verre op, dat zij eene goede ankerplaats vin„ den; van daar zenden zij welgewapende Sloepen „ naar de dorpen, aan den oever der rivier gelegen; „ op deze floepen neemt men inboorlingen, aan deze „ euveldaadcn gewoon; bij de huizen gekomen zijnde, flaat men op den trommel, of men fchiet een „ fnaphaan los: dit is een teken, dat men flaaven noo„ dig heeft. Wanneer zij een genoegzaam getal heb„ ben, brengen zij die naar de fchepen. Aan den an„ deren kant, de boeren, die digt bij de legplaats „ dezer vaartuigen woonen, verkoopen terftond de „ Slaaven, die zij bij opligting krijgen of in bewaaring „ houden. Somtijds brengen de zwarte Kooplieden, „ die wel 300 mijlen ver de rivier in welgewapende „ Kanoos afkomen, om gevangenen te maaken , hon-

„ derd

Sluiten