Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Operatie der Cataract. 37

daagichen,naar de fterkfte vooringenomenheid zal een onzijdige zeggen, heeft het zelfde plaats, en welke bewerking is er, die geheel volkomen is? genoeg, dat deze manier de naaste daar aan komt, met reden zegt de Heelmeester de Wix(*)iii zijne oordeelk. verhand, over de onderfcheiden manier van Extrahéren: „Dewijl alle de befehree„ ven Methoden, ieder haare bijzondere voor„ deelen hebben, zou men ook kunnen vraagen, of er geene omflandigheden kunnen plaats heb„ ben, waar door deze of geene manier in dit „ of dat bijzonder geval, de voorkeuze boven „ alle de andere verdient? wel is waar, men „ ziet, dat zommige fchoon min volmaakte ma„ nieren door haar uitvinders, en door zommi„ ge hunner navolgers dikwijls met de geluk» ,, kigfte uitkomsten zijn in 't werk gefteld ge„ worden, 't geen men eerder aan hunne han„ digheid, als aan de Methode zelve kan toefehry? „ ven. Dan , men moet de voorkeur aan zo„ danig eene manier geeven, welke het gemakke„ lijkst te verrichten is; welke het fchielijksr „ volbragt wordt; het minst pijnlijk is, en de „ minste toevallen veroorzaakt. Indien nu een „ Methode alle deze vereischte hoedanigheden „ bezit, zo geloove ik, dat er geene omdandig„ heden zijn kunnen , waarin zij niet kan te -„ werk gefteld worden."

Dit

(*) Zie Zeeuwfche Maatfchappij I. D. p. 135. C 3

Sluiten