Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45'4 JAN PETERSEN MICHELL

zeker, dat wij den ootfpronk der vermeerdering van gemelde ziektens, meeftal in de verandering van onze zeden en levenswijze, zoeken moeten.

Doch, eer wij tot het onderzoek der oorzaken overgaan, zo is het nodig, omtrent haare gewone verdeling, in voorbeschikkende en aanleidende, aantèmerken, dat deze onderfcheiding, hoe zeer zij in het leren van het geneeskundige ftclfel van zeer groot nut is, als de leef-van den aart en" oorzaken der ziektens niet weinig ophelderende,hier nauwlijks te ftade komen kan, daar zij meer verwarring geven , dan licht verfpreiden zoude.

■ Immers kon men ze nauwlijks binnen de

vereifchte palen omfchrijven, indieh men na-" gaat

i. Dat dezelve oorzaken, welke iemand tot deze ziektens gefchikt maken,ook aanhidende zijnyen dat de aanhidende iveder tot de voorbejchikkende behoren. -M b. v. de gemoedsaandoeningen maken het lichaam gefchikt tot onregelmatige bewegingen, en

brengen de gevoels-krachten in wanorde; Zij

veroorzaken daarenboven de ziektens zelve, die uit deze bronnen voortkomen; — en deze ftuipachtige en pijnelijke aandoeningen maken de lichamen wederom gefchi'kter, om in dezelfde ziektens' te ftorten.

s. Dat

Sluiten