Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 23

te zien, om ons zyn geld te brengen, „ Eerste „ tooneel."

A GT ST E TOONEEL.

, De voorigen , DORALBE.

D ORALBE.

Hoe! men leest het nieuwe ftuk, zonder my daarvan te verwittigen?

FLEUR D'E P INE.

Mejuffrouw had zig flechts een weinig behoeven te haasten.

DORALBE.

Dat was my niet mogelyk: ik was met de modekraamfter bezig; maar vermids ik niet hier was, had gy, mynheer de directeur! dunkt my, niet moeten toeftaan dat men begon.

POLIFEMUS.

Dat's waar,ik heb ongelyk, en vraag om vergiffenis? BRONTOLON: hy krygt een' (loei voor Doralbe.

Myn lieve dame! wy zyn nog maar aan 't eerste tooneel: neem deezen ftoel en luister; gy zult zo ver gevorderd zyn als de anderen. (Jly leest.) „ Eerste „tooneel: het tooneel verbeeldt de groote gehoorzaal „van Pyrrhus; aan de rechterzyde ziet men de Cumi„fche holen."

B 4.

Sluiten