Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

S C ïï R Y V E R.

i en ty'de, toen 'er eene vlaag van onzinnigheid over Frankryk heerschte; toen alle de helfche raazernyën van haare kejter.s losge. broken, haar verblyf onder ons gevestigd hadden j toen de meesten onzer medeburgers het kleed uit de fabel, het welk de eigenfchap bezat, van elk een onzinnig te maaken, fcheuen aangetrokken te hebben;-ten tyde, toen een zoon, bezeten geworden, de vryheid zyner eig n ouder.n belaagde; (*) toen de echtgenoot. zyn2 eig>.ne gade, en dezehaafen echtgenoot wantrouwde; tea tyde, to.-n

de

C) Men weet, dat zekere Volksvertegenwoordiger zjne eigene moeder in een kerker heeft deen werpea,

* i

Sluiten