Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft VELDTOGTEN van den

verfchrokkenfie, de kundigfle lieden, en ontroofden den onwetenden en kleinmoedigen alle gevoel van zedelykheid. Ten einde niet vogelyry verklaard te worden, wjwi mei genoodzaakt, een medepligtige der heerfchende party te wezen. Tefterven; zich misdaadig te rraaken , of —- te vlugten: -— Ziedaar het eenige, wat allen Franfchen ter keuze was overgelaten. De dood zweefde over aller hoofden, en bedreigde dezelve ,• de weergalm baauwde niets, dan deszelfs* akelige jammerkreetèn na,, en alle wanden vertoonden niets anders, dan zyne beeldenis.

De bevelen, die van het wetgevend lig— haam uitgingen, het grootfte gedeelte der befluiten van de vertegenwoordigers des volks', die der ondergefchikte vergaderingen, de fpoorbyjstere raadpleegingen der Committés, van omwenteling,, {,*,) en volksvergaderingen — dit alles droeg zodanig een- kenmerk van ;«flrechtvaardigbeid , van onzinnigheid/ en zedenloosheid , dat het tafreel daar van alle de volgende geflachten '/al doen yzen.

Meermaaien keefc men dezen afgryzelyken. toefland van zaaken met dien van Afhene9; onder de heerfchappy van Draco vergele-

C*) Comités Revolutionaire!.

Sluiten