Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L INB E NBE KG d?

groote en haudtastclyke voordeelen en gefchiktheeden heeft, qm de wartaal, welks verantwoording men zig zelf niet toevertrouwt, door eene' Stem uit den Hemel te laaten opdeunen, breekt ïhy echter dikwils' het koude doodzweet uit, wanneer een Dichter de Zanggqdiri, die hy nederig tot zingen yerzogt heeft, of ook wel die Hemelfche Stem, zo erbarmiyk als afgryslyk verveelend redeneeren laat. Wist hy yan fe vooren, dat ze' even comme uh bijou knarfen zou, waarom riep hy

haar dan te hulp? Wist hy het niet vooraf,

hy kon het echter weeten; want waarom, toen zy het hem mondling voorzeide , behoefde hy het dan na te fchryven? — Met ernst van de zaak gefprooken: wanneer menschlyke zwakheid, hier of daar, een weinigje floot of flruikelt, is zulks een natuurgebrek, waar over een verfiandig Man, die zyn Teremius geleezen heeft, wel de fchouders zal ophaalen, doch geenzins door misnoegde gebaaren zyne verontwaardiging betoonen zal; doch met behulp , of op naam en door rekening eener Godheid , armhartig prullewerk te markt te brengen v 8at is meer dan de verdraagzaamfïe Man gedoogen kan, zonder ten nilnflen de neus op te fchorten; en ook dan zal hy ze opfchorten , wanneer de Dichter , in geval het Orakel vernuftig fpreekt, zya Zeg my, o Zanggodin ! Zo meesteragtig trotsch uitfloot, dat het volmaakt het aanzien heeft, als of hy het Dochtertje,

van

Sluiten