is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den MARQUIS DE POMBAL. 57

onbefchaamd ftaande, dat die Minister, zon- fi. der Testament, geftorven was, niettegen- B 0 K K(taande verfcheiden van zyne domestikenVerzekerden, dat zy zelve het Testament gezien hadden, en boden zig aan, om het kabinet aan te toonen, alwaar hun meester het Testament had opgefloten.

In de maand Juny 1755 , zag men een ge- vreemd heel buitengewoon ontwerp te voorfchvn omvv"P

l,„ .5^ 1 J van Caf

komen Carvalho van gedagten zyn- van, om

de, dat het zeer voordeelis; voor den koop- woeste.

• j -t j .r landenin

handel zyn zoude, wanneer men eenige Amerika woeste provintien of districten van Afrika, fceenbevo1" naby het eiland Mozambique gelegen, deed bevolken; liet uit naam des Konings opentlyk bekend maken, dat men landeryen en zeer groote privilegiën aan zodanige familien zoude vergunnen, die nieuwe Colonien wilden gaan ftigten. — Maar terwyl zig niemand hier toe aanbood, die zo vry willig zyn vaderland wilde verlaten, en zig naar zo verre afgelegene Climaten begeven, zo ftelde carvalho voor, en bragt den Raad in het denkbeeld, dat men zonder onderfcheid alle leeglopers en ligtmisfen, van beiderlei geflagt, moest ophgten laaten, en dezelve tegen wil en dank, of met geweld, doen trouwen, om ze na die landen te verzenden: waarlyk eene beklaaglyke voorwaarde voor ongelukkigen,die, behalvende armoede,een onaffcheidbaare medegezellin van hun ftaat, zig veroordeeld zagen om ketenen te dragen, die mogelyk nog veel harder waren, dan de armoede, namelyk, die van gedwongen huwelyken. —- Intusfchen eene groote menigte D 5 zwaa-