is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6* GEDENKSCHRIFTEN van

ix deeze huwelyks-verbintenis hem nier belette B 0 E K> te gevoelen, hoe verre hy in rang boven de Familie van carvalho verheven was. Intusfchen echter, voor en aleer hy een vast befluit nam, wilde hy liefst den Marquis de Las Minas, zynen nabeftaanden, deswegen raadplegen. Deeze het karakter van den

Graaf van Oeyras in den grond kennende, ftelde hem van den eenen kant de verfchrikkelyke uitwerkingen van zyn misnoegen voor oogen,aan welke hy zig zou bloot ftellen, byaldien hy de oogmerken van den allerheerschzugtigften en onverzoenbaarften der menfchen wilde dwarsboomen, en van den anderen kant de uitermaten groote voordeden, die hy zig kon beloven van zyne toeflemming te geeven,eninfchikkelykheid voor carvalho te gebruiken. —- De Ridder liet zig derhalven overreden, en werd daarna weldra

met weldaaden en eer overladen. . De

titel van Graaf enaanzienlykeinkomffen,om zynen Haat luister by te zetten, deeden hem in gelyken rang ftellen,met de grootfte Meeren van het Hof.

De tweede zoon van carvalho , vervolgens tot Graaf van Redinha verheven, en van welken wy gezien hebben, dat hy met zo veel ftandvastigheids van de jonge Gravin van Alva van de hand is gewezen, was nu door eene echtfeheiding weder op vrye voeten gefteld. — Zyn vader carvalho, noodzaakte hem vervolgens, om weder een ander huwelyk aan te gaan met de dogter van Donna Nugno de Tavora, nigt van den Graaf D. Francois, en erfgenaame van haaren

groot-