Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWYS-STUKKEN 227 Dukntice Papa XIII, Conflitutio , qud Infiitutam Societath Jefu denuo approbatw. MDCCLXV. Om die nu op eene heimei yke wyze in 't land te brengen, zo heeft men dezelve geflopt in het valies van de gewoo ne Couriers, komende van de buitenlandfche Staaten, verdeeld in pakjes, en geadresfeerd aan verfcheiden byzondere perfoonen, maar zonder eenige kennisgeeving van de plaats, van waar zy gekomen zyn, noch van de perfoonen, die ze gezonden hebben.

Met behulp van die iteelsgewyze invoering van deeze gedrukte Schriften, hebben de Geestelyken van de Sociëteit van Jefus, volgens hunne valfche en ftrafbaare Staatkunde, getragt hunne inftelling of levensgedrag, met eene nieuwe bevestiging, te onderfteunen, welke zy met nadruk gevoegd hebben by die, welke de Souvereine Opperpriesters alvoorens toegeffaan hebben, in de Brevetten of Pauslyke genadebrieven, minder verkregen dan afgedwongen, ten voordeele van gemelde Sociëteit Dit laatffe Brevet draagt

den achtbaaren naam van onzen AllerheiligHen Vader, den Paus Clemens XIII, heden Stedehouder van Jefus Christus en Opperhoofd van zyne Kerk, maar de bewoordingen in welke hetzelve bevat is, laaten niet toe te denken, dat die Opperpriester daar eenig het minfle deel aan heeft, of ten minflen, dat hy, daar toe zyne goedkeuringe gevende, kundigheid gehad heeft van de zaaken, welke men daar in verhandelt, en de roekeloofe eisfchen van den geenen, welke om dit gefebrift verzogt en hetzelve verkregen hebben.

P 2 Om

Sluiten