Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35° De Leerlingen onderricht, bestraft,

ovERr Wi§ Ieven» zijn de vrtlchten van Jefus fmaad. PEKKiNc-.Iijk fterven!

Hier kon ik nog bijvoegen, door de gehoor, zaamheid, die Jefus, de Godmensch, onder, dit lijden beoeffende, is de luister der oneindige Majefteit te meer vertoond. Doch ik hebbe reeds genoeg gemerkt: God is in zijnen zoon, God is in deszelfs bitter lijden verheerlijkt!

Met hoe veel recht leidt Jefus dan deze gevolgtrekking hier uit af. Indien God ïn Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in zich zeiven,

Hieraan was geen twijffel, of God zou Hem verder met eere en heerlijkheid bekroonen, door Hem den toegezegden arbeidsloon te geeven en Hem zeer hooge te doen worden, * Naardien de Vader door Hem, en in Hem, verheerlijkt was, zo vorderde deszelfs rechtvaardigheid, zo wel als zijne getrouwheid, om voorts den Zoon in of door zichzelven te verheerlijken. Daartoe zou de Vader zijne almagt te kosten leggen, en Hem door zijne rechtehand verhogen, f Ja 't zou maar een korte wijle tijds duuren, dat Hij in de magt der duisternisfe zou moeten blijven; want Jefus voegt er bij: £72 Hij zal Hem terftond verheerlijken,

* Jef. LU: 13, t Hand. II; 33.

Sluiten