is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Gethsemane* 437

: moest het Hem echter tot in de ziele treffen, IX.

- dat het pronkfr.uk van Gods werken op aarde,dekking. het zichtbaare beeld der Godheid, de heerfchappijvoerer over de fchepfelen zich zo moedwillig tot een voorwerp van dien verfchriklijken toorn gefteld heeft, Dat de grimmigheid van den Almagtigen dus ontdoken was, dat

j de eere der rechtvaardigheid dus moest gehandhaafd worden, zulks kon niet anders als een beangstigend aandenken voor den Heiland baaren.

Vooral moet ik deze beide erïnneringen met | eene derde famenvoegen, dit alles moest de heilige ziel van Jefus befchouwen als haar deel, \ de zonde als haar misdrijf, en de ftraf als eene vergelding voor haar.

De tallooze menigte van de ongerechtigheden zijns volks moest Hij wegneemen: deze deed de Heer nu s|) Hem aankopen. * Hij moest dezelve nu voor zijne rekening neemen: Zo werd Hij, in den volften nadruk, tot zonde gemaakt, f Aandoenlijke erinnering, voor Hem die geen zonde gekend heeft! maakt het den hemel uit, zich als een gunfteling van God te be-

fchou-

* JeJ. LI II: 6. t Ik Cor, V: 21.

Ff 2-