Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xrr,

OVEt.

( ( < l t

V V

t( d

. c w

v(

&

zc ra

pe

s<? De a a n k»q m s t der

dierbaar! Hier zie ik uwe waarde fchitteren, hier vloeijen rijke troostbronnen !

Gij wist wat over U zoude komen, alles wat over U zoude komen, dit verblijdt mij, daar in eerbiedig ik U als mijn volmaakte Borg.

Gij wist dat Gij daar toe in de wereld zijt gekomen, niet om gediend te worden, maar >m te dienen, en om uwe ziele te geeven, tot :en randfoen voor veelen. Daar in vinde ik de mfaalbaare verzekering, dat Gij vrijwillig op J genomen hebt den prijs te betaalen, waar ae ik met al het Adams kroost onmagtig was.

Daar in zie ik, hoe gemakiijk het U was ge'eest, om de handen uwer vijanden te ontluchten Gij hoorde het geruis hunner voe. « van verre. Gij zaagt hunne verzameling, ï bevelen die aan hun gegeeven wierden: en ren wel Gij wilde het niet ontvluchten, Gij ilde fterven, om bet leven aan te brengen. Zo vinde ik de volkomenfte gerustftelling >or mijn' geest, dat Gij hebt willen naar de chtbank gaan, als het lam van God, dat de nde der wereld wegneemt, dat ik mij volka. :n op U mag verlaaten.

Ook eerbiedige ik U5 te midden van u we dievernedering, als den Zoon van God, als den arachtigen God. Hoe wist Gij alles, wat

over

Sluiten