Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$22 DE ONSCHULD VAN JESUS,

Over11' be^ieren» om daar door de verdediger der ondenk. fchuld, de troost der lijdenden, de hulp der ellendigen te wezen, om zo het beeld van Hem, die liefde is, altijd werkzaam te vertoonen.

Nog eens erinninere ik mij, ik hoore hier dat onrechtvaardige woord uit p i l a t u s mond: zo zal ik hem dan kajlijden en loslaten. Ontzettend gezegde! „ pilatus! zult gij jEsuskaftij„ den? Heeft uw eigen mond Hem niet alreeds bij herhaling vrij verklaard? zult gij „ dit doen ten gevalle -der boosheid, tot ge„ rustftelling van uw hart? Weet gij wie het „ is, dien gij kastijden wilt? Kent gij Hem

„ in zijne waarde?" ■ Neen dit was

Pilatus onbekend, en daarom handelde hij zo onbedachtzaam: maar ik heb gelegenheid, om met geloofsöogen dit te bezichtigen. —- Ik zie den richter der wereld hier nog geboeid voor den richter liaan, ik zie de boosheid op den richterfloel, en Goddelijke onfchuld als een misdaader, 't gelaat van eenen richter, dat bij eenige trekken van oprechtheid een mengfel van list en baatzucht vertoont, daar 't aangezicht van den gevangenen volmaakt zedelij. ke fchoonheid tekent! o wonderlijk gezicht! 't Geloof alleen leert mij 't geheim hier van vatten. —— Ik hoore de boosheid den fchuldeloozen dreigen, ik hoore Hem, wiens onfchuld

Sluiten