Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$*4

DRIE■ EN-DER TIGSTE OVERDENKING.

Jesus met Barrabbas ter keuze aan de Jooden voorgesteld.

Mark. XV: 6-10.

En op het Feest liet hij haar eenen gevangenen los, wien zij ook begeerden. En daar was een, genaamd Barrabbas, gevangen met [andere] mede-oproermakers, die in de oproer eenen doodflag gedaan hadden. En de fchare riep uit, ende begon te begeeren , [dat hij dede] gelijk hij baar altijd gedaan hadde. En Pilatus antwoordde haar, 2eggende,wilt gij dat ik u den Koning der Joden los late ? (Want hij wist dat hem de Overpriesters door nijd overgeleverd hadden.)

Matth. XXVII: 15-18.

En op het Feest was de Stadhouder gewoon den volke eenen gevangenen los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen eenen welbekenden gevangenen .genaamt Barrabbas. Als zij dan vergadert waren, zeidePilatus tot haar, welken wilt gy dat ik u zal los laten, Barrabbas of Jefus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden.

Luk. XXIII: 17-19.

En hij moest haar op het Feest eenen los laten. Doch alle de menigte riep gelijkelijk, zeggende: wech met dezen, en laat ons Barrabbas los. Dewelke was om zekeren oproer, die in de ftad gefchied was, en [om] eenen doodflag in de gevangenisfen geworpen.

Joan.

Sluiten