is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏLffi.

över-

oenk;

78 JESUS tusschen tweë

ten fchouwfpel opgeheven! naakt aan 't höüt gehangen! pijnlijk met doornagelde handen en voeten aan 't kruis gehecht! Jesus thans de ontzetting der engelen! de vreugd der duivelen! de fchimp zijner vijanden! de beroering zijner vrienden! — Ja, dat den fmaad nog meef vergroot, Hij had nu na zijne veröordeeling twee booswichten tot zijn gezelfchap gekregen $ met dezen werd Hij te gelijk aan 't kruis gehecht: naar der Jooden wet moest er telkens maar één misdaader te gelijk met den dood geftraft worden , ten ware zij aan dezelfde wandaad fchuldig Monden *; hier door wordt Jesus reeds als een* moordenaar en groot booswicht ten toon gefteld, en vooral wordt Hij als 't hoofd derzelve aangewezen , daar" Hij in't midden, als de voorganger, als de uitftekendfte in 't kwaad , geplaatst is , zijn dé de een van deze misdaaders ter rechter , de andere ter flinker zijde van Hem gekruist geworden. Men onderzoekt te vergeefs , of het kruis van Jesus hooger uitftekende dan dat van zijne medekruisfelingen geweest zij ^ wijl men hier van geen zekerheid heeft, en 't vast gaat dat Jes u s,door*t opfchrift,boven

zijn

» Men vergelijke hier Byn^us, Bladz. 463*