is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De drieuurige duisternis. 239

het zwijgen van Josefus der Jooden ge» fchiedfchrijver geen den minften grond geeft ] om te {lellen, dat deze duisternis in 't Joodfche land niet zoude zijn voorgevallen *

Maar wijders valt hier het onderzoek: wat *was de oorzaak dezer verduistering?

Lu ras geeft eene nadere verklaaring hier van, door er bij te voegen, en de zonne werd verduisterd: dit was echter geen natuurlijke zon' tiezwijm, dewijl die nooit ten tijde der volle maan , op welke het paaschfeest inviel, kan plaatfe hebben. Hier was dan zeker iets wonderdaadigs; verder onderzoek of bier toe eenig middel zij gebruikt, of dat de hand der almagt onmiddelijk gewerkt hebbe?valt, zo veel ik zien kan, niet te bepaalen; ik zie geen genoegzaamen grond, om aan de tusfehenkomst van eene comeet' te denken. De duidelijke uitspraak van de euangelisten is genoeg ter mijner

* De drie euangelisten gebruiken het woord Tn , dal niet alleen meenigmaal een lanajchap beduidt,maar de gaq. iche fpreekvvijze ÓArj rr,yi) het gthcele land, komt ook i.i; dien zin voor Matth. IK.: 26 en 31. tiet wor.Jt dug ook Si; de LXX zeer dikwijls ter vertolking vau npltf er gebruikt, welke woorden in het O. Tesiain.i.t , ou«. zc wel voor land als voor de aarde ganoaien wo<den. Zc dat er niets in 't. vernaai der euangelisten is, het gene onj noodzaakt om aan de gaufche «arde te deuken.,

L.

3VER )ENK.