Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagboek van

(g) om het zenden van fcheepsbehoeftens joaar den vyand te begunstigen , zich volftrekt

leggers zeggen , dat de Koning dien onderftand niet kon eisfchen , omdat hy niet klaar had aangetoond , dat hy in het geval was , zoo als het Tradtaat van We-tmunter duidelyk bepaalt ; dit gaat eok , onzes bedunkens niet door , Want wy hebben boven , naar ons vermoogen , aangetoond , dat de Engelfchen zich aan geen 'lraétaaten houden; ten minften dat zy met dezelven leven als de Grooten op hunne gastmalen met de opgedischte fpyzen ; dat is te Zeggen , dat zy daar uit pikken , wat hun aanftaat , en het overige laten liggen. — En dit was te bewyzen.

Wy laten derhalven de uitlegging hier van tusfchen beiden.

(jf) Om het zenden van fcheepsbehoeftens naar den vyand te begunstigen. Hier is wederom geen kleintje verfchil onder de geleerde Uitleggers. De Engelfchgezinde Hollanders (a) houden met alle magt ftaande , dat het wel waar is , dat het 4de Articul van het

(0) Deeze zyn een nieuw Jlag van Militairen welke in plaats van mtt de gewomlyke krygswapene» te Jlryden

ai.

Sluiten