is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagboek van het Britsch ministerie, zedert het begin der N. Americaansche onlusten tot op den tegenwoordigen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 Dagboek van

op Minos bleven aandringen ; „ Ver„ gunt ons , dat wy u omhelzende onze

„ blydfchap, onze liefde jegensu toonen ■

„ Die is geveinsd , fchurkeh .' viel de driftige Regter hutl in de rede ; „ op de boven„ waereld heeft zulk eene vervloekte eerbe„ wyzing wel plaats , maar hier niet ,• daar is het gebruik , dat de lippen dien gce„ nen kusfen , welken het hart geheim ver„ vloekt , om voor de Waereld dc ge„ varélykfte oogmerken, den fchandelykften „ haat te verbergen. " „ ö Schreeuw¬

de een der Hovelingen uit al zyn magt i „ myn waarde medgezel ! wy zyn in onze „ verwagting niet bedroogen ; deeze dier„ baare man is buiten twyffel ook een Ho„ veling geweest ; hy weet , hoe het „ daar omgaat ; nu is hy des te beminly„ ker in onze oogen ; hy is nu nog des

„ te waardiger. Laat ons hem op

„ de handen dragen " „ Ik zeg,

„ dat gy my van 't lyf blyft .' fchreeuwde Minos , die al vry beteuterd begon te worden ; „ ik waarfchuw u voor het laatst „ kort en fpoedig te antwoorden , of wy

„ zul-