is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagboek van het Britsch ministerie, zedert het begin der N. Americaansche onlusten tot op den tegenwoordigen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!i8 Dagboek tan

„ Myn heer ; antwoorde een der verknrikte gantsch ter neder geflagen vleyers ; ,, wy zullen antwooorden , maar wy bidden „ u , verfchoon ons van het laatfte ? ze„ derd wy aan het Hof zyn geweest heb„ ben wy het waarheid fpreken zoo afge„ leerd , dat zoo het u niet behaagd had, „ haar te noemen , wy niet meer van haar „ zouden geweten hebben. " ,, Ten min„ ften fpreekt gy die nu, hc rnam Minos; „ en „ gylieden zult die hier wederom leeren her„ kennen ; hier zult gy geen zinlykheden „ van Vorften behoeven gade te liaan , en om u in hunne gunst te wikkelen , hunne „ Ichandelykfte daden of verzuimen met lof„ tuitingen behoeven te overladen ; hier „ zult gy om het beoogen van een aanzien„ lyk ampt , om u in het bewind van za~ „ ken te dringen , uw hart niet behoeven „ op den mond te kloppen , het onverliand „ wysheid en euveldaden vermaken te noe„ men ,* geen blinkend goud zal u hier „ verlokken om den waaren toeftand van het „ ryksgebied van uwen Vorst , en het al„ gemeen belang zorgvuldig voor hem te

„ vem