Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Britsch Ministerie. 29

Uit een (y) menfchlievend (2) inzicht(tf£)voor

het

(j) Menfchlievend. Hier zyn verfchillende gevoelens over de leezing van dit woord , de meede uitleggers komen over een , dat men menschgrievend moet lezen , makende dan met het volgende , naar hun zeggen, een zeer goeden Engelfchen zin.

Zy befluiten hier toe , om dat volgens hun zeggen het woord menschlievend by de Engelfche Regeering nimmer is bekend geweest ten minden nimmer gebruikt.

Anderen , die voor de leezing zyn , zoo als die in den text ftaat ; komen hier tegen op , en zeggen , dat het woord menschlievend zeer wel en veel by de Engelfchen wordt gebruikt , doch dat het by hen eene geheele andere betekenis heeft , dan by andere befchaafde volkeren; by voorbeeld; wanneer zy de goederen van anderen roven en plunderen, doch hun het leven laten , noemen zy dit eene genade en menfchlievend, om dat zy zich daar over een onbetwiftbaar regt toefchryven ; dus ook wanneer zy arme gevangenen , wevelooze vyanden van honger en gebrek in ftinkende gevangenisfen laten liggen , oordeelen zy menfchlievend met die rampzaligen 'te handelen , dewyl zy hen niet terftond hebben dood geflagen.

Sluiten