Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Britsch Ministerie. 33

Maandag den

1 Mny;

fpreken van een verlangen om het nadeel van ongelukkigen te verhoeden !

Onbegrypelyke onbefchaamdheid ! daar

alle derzelver daden het tegendeel ten zigtbaarfte aantoonen , en zy voor al de Hollanders , waar zy konden , verdrukt , en dezelve op wat wys het ook ware, het zy dan by verrasfing of niet, geplunderd en b .nadeeld hebben. Het begin dezes oorlogs zelve toont dat het een werk vanmonfters geweest is; waar;m anders den onfchuldige Hollanders dit krygsregt, het welk geen menschlievende vergunning van de Engelfche regeering , maar een plegtig verband van het Tractaat van Breda is , niet vergund ?

Dus wel aandagtigen ! fpreken de menfchen, welke door eene uitftckende drift voor het belang van hun Vaderland worden vervoerd.

Doch zy, die bedaarder redeneeren, zeggen, dat men den zin niet aldus moet begrypen, maar dat men de kragt van denzelven moet zoeken in het woordje voortekomen ; het welk niet altyd betekent iets beletten , verhinderen ; maar ook dikwyls iets verhaaflen , iemand den loef afwinnen ; zoo zegt men , by voorbeeld ; ik en myn broeder hebben het C moL

Sluiten