is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgens het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aen wy niet bepaalen, om dat de .Hoogleeraarvan deeze plaats geene melding maakt.

De gevolgen der zonde komen voor, onder de algemeene benaaming van den dood Rom. YI. 23. de bezolding der zonde is de dood.. Men is, in de Compendia, gewoon te fpreeken van drieërly dood, den Lichaamenïyken, geesteJyken, en euwigen dood. Maar het>bnderfcheiden gebruik van het woord -dood laat zich, „ de algemeene beteekenis, gemakklyk ver-

klaaren, zonder dat men noodig heeft, tot „ de gewoone onderfcheidingen. van tydelyken^ 3» geestelyken en eeuwigen dood zyne toevlugt „; te neemen; onderfcheidingen, waar van de „ Heilige fchryvers geene melding maakeri , „ en die gewoonlyk het kenmerk zyn, dat men „ anderzins met de verklaaring niet kan te recht „ komen" p. 128. , ?

Geesielyke dood is., in de H. fchriften,, geheel onbekend. Te weeten het woord Dood wordt, volgens het eenpaarig gevoelen der Uitleggeren, „ in een zedelyken zin gebruikt, om daar me„ de, in het algemeen, verderf ongeluk of doode-

lyken (geestelyke) onmagt te befchryven., vi De yoornaamftc plaatzen , waarmeede men.^ „ zulks tragt te ftaaven hebben eenen ande» j, ren zin." p. 125. .