is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgens het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 177 )

Wat wil de Apostel, met dit byvoegzel,te keft* nen geeven? Dit kunnen wy, by gebrek vari

opheldering, niet bepaalen. — Is het werk

des Hoogleeraars dan ook een völleëdig Uitlegkundig woordenboek, óp wiens geleide, in. n den waaren zin der fchryvers van het N. Verbond kan opfpooren?

Omtrent de meening van paUlus Eph; ï; 7. laat de Hoogleeraar ons eeven onzeker. In christus, zegt de Apostel, hebben wy de verlosfing door zyn bloed, naamlyk de vergeevingè der zonden, naar den rykdom zyner genade. ——— God dan openbaart wel den rykdom zyner genade; in de vergeeviug der zonden, maar het bloed v'an christus moest 'er tusfchen beide kbom'en; Wat dbet nh het bloed van Christus, tot de vergeevingè der zonden? Omtrent deeze gewichtige vraag vinden wy geene oplosfing: allecnlyk lees ik, in het woordenboek, p. 71 j,! dewyi ,-, het Mèed (KKWylshët zelfde als deód oëtekerlt 5 ^, zo wordt de verzoening, of de vergiffenis der ,, Zonden, ook meermaalen aan het bloed tart Christus toegefchreeven (in welken zin dit te & verftaan zy, zie beneden op het woöfd vér,.j zoening)." Nu dacht ik, zal myne begeerte om te weeten, waarom de verzoening aan hes bloed of aan den dood van christus Wordt to'ege- . fehreeven, haast voldaan worden. ——— ïk zoefeop het artykel verzoening de beantwoording' M van