is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 PLAAT CXXV.

KLEINE VALERIAAN.

De lilde C L A S S E. Zie Linksus Nat. Hist. door Houttuijn, Ilde Deel Vilde St., W.188. valeriaan,met driemannige tweehuizige Bloemen, de Wortelbla den ge/pitst Eijrond, de StengMaden gevind, effenrandig.

Van dit Gewas zijn de Vrugtmankende deelen hier niet in afbeel.

ding gebragt, om dat zij zo veel overeenkomst hebben met die der voorgaanden.

Het behoort tct de Tweebuizige Planten, dat is, die op de eene Plant Mannelijke, op de andere Vrouwelijke Bloemen hebben, ge. lijk dit in de Brandenetel, op Plaat CX, is vertoond. De Mannelijke Bloemen komen grootelijks overeen met die op Plaat CXXIIL, bij Letter c, afgebeeld is, terwijl aan dezelven de Stijl ontbreekt en 't Vrugtbeginzel van Letter e, die in de Vrouwelijken zonder MeeUl draadjes, ten minjie zoider Meel-] knopjes, sevonden worden. Want 'er

is een aanmerkelijk verfchil in dee. ze Soort ontdekt, zo dat 'er jomtijds Vrouwelijktn onder de Mannelijken

en ook wei 1 weehuiz:gen op éene zelfde Plant voorkomen.

De bloeitijd valt in de Maanden April of Mey. Het groeit veel in vogtige Weiden , zelfs hier bij de Stad, als ook in Duin-Valeijen, ongevaar een Voet hoog.

VALERIANA DIOICA.

CLASSIS Illtia. Conf. LiNNffii Sijst. Nat. Ed. Gmelini, Tom. Udi part. imcB. pag, 91.

. valeriana FJoribus triandris dioicis, Foliis Radicalibus ovatoacuminatis, Caulinis pinnatis in. tegerrimis.

Partes Fruétificatïonis hujus Plantas, in hac Tabula, non deli. néatae funt, propter earundem convenientiam cum prascedentibus.

Pertinet haec Valerianae fpecies ad Plantas dioicas, id est, quarum Flores in una Planta Mafculi funt in altera Faminei, quemadmodum id apparet in Urtica, delineata in Tabula CX. Mafculi Flores conveniunt cum illa Corolla, qua; in Tab. CXXIII, apud litteram c depicla est.dum illis deficit Stijlus & Germen littera; e, qua; inFcemineis, fine Staminibus, faltem fine lAntheris, reperiuntur. Notabilis I enim differentia detecla est in hac Specie, ita ut nonnumquam Flores Fceminei inter Mafculos, etiamque Hermaphroditi, in una eademque Planta compareant.

I

temp. flor. in Menfe Aprili & Majo incidit. Crefcit fponte in Pafcuis udis, etiam prope hanc Urbem, ac in Pratis uliginofis inter Dunas, altitudine circiter Pedali.

gebruik. De Wortel i? in peneezende kragten veel zwakker dan de andere voorgeftelde Soorten van Valeriaan. Doch wegens de gedagte verfcbillendheid van Sexe verdient dit wild Gewas. dat men ook in fommige Tuinen aantreft, een vlijtige nafpooiing der Liefhebberen.