is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o PLAAT CCXXIX.

S T I N K E N Di HELLEBORUS

NIESKRUID.

De XUIdt C L A S S E.

Zie linnjeus Nat. Hist.

door houttuijn , Ilde ~ Deel lXde St.,bl. 261.

nieskruid met een veelbloemige gebladerde Steng, en Voetachtige Bladen.

a. De vijfbladige Bloem van boven.

b. Van onderen gezien.

c. Een Pijpachtig Hmigbakje afgefchsiden.

é.De Meeldraadjes in derzelver Kring vervat.

e. Een Meeldraadje- afgezonderd.

f. Di ie Stijlen of Vrugtbeginzels. g'.Een Stengel Blad.

bloeitijd. Deeze Plant groeit voild in Bergagtige Bosfchen der Zuidelijke deelen van Europa, alwaar zij in 't Voorjaar bloeit. De hoogte is drie of twee Voeten en dat de Bladen alle aan de HoofdJteng jlaan, onderfcheidtze genosgzann, als ook de groene Kleur der Bloemen.

F OE T I D U S.

CLASSIS Xllma.

Conf. linnjei Sijst. Nat. Ed. gmelini, Tom. Ildi Part. Imte pag. 882.

helleborus Caule multifioro foliofo, Foliis Pedatis.

a. Corolia pentapetala a fuperiori paite.

6. Fa^em ab inferjore confpe&a. c. Neftarium tubulaturn feparatum.

d. Stamina Circulo eorundem com-

prehenia. e. Fiiamentum feoaratum.

ƒ. Tres Piftilli.feu Stijli tt Gerrnina,

g.r-ouum cauiinum.

temp. f lob. Hac Planta nafcitur in Sijlvis Montofis, partium Auftraliorum Europre, ubi floret

in primo Vere. Altitudinegaudet

duorum vel tnum Pedum, & fiitu Poliorum ad Caulem , itidemoue Florum colore viridi. ab aliis de.

ftinguitur.

gebruik. Dit Stinkend Nieskruid wordt ais een bafterd Soort van 't Zwarte aangemerkt. Het groeit wel anderhalf Elle hoog aan de Rivier van Montpeïlier en bloeit 'er nagenoeg het geheele jaar, wordende deswegen ook wel Water - Nieskruid geheten. Onder de Geneesmiddelen heeft het weinig achting, maar tegen de Wormen der Kinderen wordt het als een Huismiddel, in KÏeefsland kragtig gebruikt. Men kookt een Vierde Loots van de Bladen , voor Kinderen van vier tot zeven jaaren en geeft het drie Morgens na elkander in. Een volle Dolis verwekt braaken, benevens den Afgang. De Sijroop van het Sap der uitgeperfte Bladen voert bijna het zelfde uit en is ook als een Maagmiddel dienftig. De Wortel is zeer Vezelig en heeft een vunzige Reuk, gelijk de geheele Plant.

FLQ.