is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 PLAAT CCLXXV1I.

KLEINE WILDE M A L V K MALUWE of

ROTUND IFOLIA.

KAASJES.KRUID.

De XVIde C L A S S E. CLASSIS XVta.

Zie linnjeus Nat. Hist. Conf. linnjei Sijst. Nat. Ed. door houttuijn, Ilde gmelini, Tum. IlaiPart. Deel Xde St., bl. 58. Ilde pag. 1055.

kaasjes • kruid met een hurkende malva Caule proftrato, Foliis Steng , Hartvormige ronde Cordato - orbiculatis, obfolete fiaauva vijfkwabbige Bladen , quinquelobis, Pedunculis Fruc de Vrugtdraogende Bloemjleeltjes tiferis declinatis. neergeboogen.

a. De dubbelde Kelk, de buitenjle a. Perianthium duplex, exterius driebladig, de binnenjie eenbla- triphijllum, interius monophijldig, half vijffneedig. lum femiquinquefidum.

b. Dezelve van onderen te zien. b, Idem ab inferiori parte confpec-

turn.

c. De vijfbladige van onderen fa- c. Corolia pentapetala balï coalita. mengegroeide Bloem.

d. Een Bloemblaadje. i, Petalurn unum.

e. De menigvuldige tot een Rol fa- e. Stamina numerofa inCijlindram mengtwegde Meeldraadjes. conjunéla.

f. Een a/g'zmderd. f. Stamen feparatum.

g. Het Jchvfronde Vrugtbeginzel, g. Germen orbicuiatum cum Stijlo met den Rolagtigen Stijl en veele Cijlindra:eo & Stigmatibus nuBorflelige Stempels, merofis t'etaceis.

h. De Zaaden in 't ronde gejchikt. h. Semina in orbèm difpoöta.

i. Esn afgezonderd Zaadje. i. Semen fepaiatum.

bloeitijd. Aan Dyken en We- temp. flos. Ad Aggeres Viasgen, inzonderheid op Steenigeplaat que, prasrertim in locis Lapidofis, jen, die dor en droog zijn, komt dit Siccis & aridis., plurimum bsc rondbladige Kaasjes-Kruid in ons Malva rotundtfolia in noftra Regio. Land en elders overvloedig voor; ne & alibi occurrit, altitudine itr hoogte van tweeVcetenbloeijende bipedaü, piuribus Menfibus in ■ verfcl.eiden Maanden in de Zomer. liErtate florida.

gebruik. Deeze Kleine Wilde Maluwe tornt,gelijk de volgende, in kragten veel overeen met de Fleemst Althiea, die in *t I.~Deel van dit Werk op Plaat XLU is afgebeeld en blada. 43 befchreeven.

GROO-